13. Juli 2024
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Vedtægter for Foreningen af Procedureadvokater


1. Navn og formål

Foreningens navn er ”Foreningen af Procedureadvokater”.
Foreningen har til formål at synliggøre medlemmernes faglige kompetencer og løbende videreudvikle medlemmernes faglige niveau inden for procedure.

Foreningens formål søges bl.a. opfyldt ved:

 • at foreningen arbejder for udbredelse af information om medlemmernes særlige kvalifikationer inden for retslig procedure, herunder forestår driften af en hjemmeside for markedsføring af medlemmernes kompetencer,
 • at foreningen stiller sig til rådighed som bindeled mellem medlemmerne, domstolene og voldgiftsinstitutter, således at erfaringsudveksling kan resultere i videreudvikling og forbedring af retssagsførelsen,
 • at foreningen er forum for erfaringsudveksling mellem medlemmerne,
 • at foreningens medlemmer får mulighed for at deltage i relevant efteruddannelse i form af seminarer, kurser etc., som afholdes af foreningen eller andre inden for fagområder, som må antages at være relevante for medlemmerne.
 • at foreningen kan bistå de til enhver tid værende generelle sammenslutninger af danske advokater ved afgivelse af udtalelser inden for foreningens formål,
 • at foreningen kan deltage i den offentlige debat vedrørende spørgsmål inden for foreningens formål.


2. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver advokat/advokatfuldmægtig med særlig interesse for og indsigt i procesret og retssagsførelse, herunder voldgiftssager.

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Danske Advokater.

Udmeldelse skal ske skriftligt, og kan kun ske til den 1. januar med en måneds forudgående varsel.

Et medlems rettigheder ophører, når der foreligger kontingentrestance.


3. Eksklusion af medlemmer

Såfremt et medlem på væsentlig måde har overtrådt nærværende vedtægter, reglerne om god advokatskik eller lovgivningen i øvrigt, herunder særligt inden for procesførelse, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet fra foreningen. Det samme gælder, såfremt medlemmet bliver frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed af Advokatnævnet.

Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette endeligt ved en voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af Den Danske Dommerforening. Opmanden skal være dommer. Klagen har alene opsættende virkning, hvis klager senest 14 dage efter beslutningens modtagelse har begæret en voldgift nedsat.

 

4. Administration, hjemting og tegning

Foreningens administration og drift af dens hjemmeside varetages af bestyrelsen eller af Danske Advokaters sekretariat. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade administrationen foretage gennem Danske Advokater i henhold til en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater, som nærmere fastlægger opgavernes omfang og udførelse.

Foreningen har hjemsted i Danske Advokater, København.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

I advokatpolitiske beslutninger udtaler bestyrelsen sig kun offentligt efter forudgående aftale med Danske Advokater.

 

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer fra foreningen. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand og kasserer samt besætter andre funktioner. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen kræver det. 

6. Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne på den til bestyrelsen/Danske Advokater anmeldte adresse.

Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen, der sendes til alle medlemmerne sammen med indkaldelsen, skal omfatte:
 

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
 4. 4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
 6. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. 7. Indkomne forslag
 8. 8. Eventuelt

Valget som bestyrelsesmedlem sker for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til Danske Advokaters sekretariat  inden 1. marts. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen på et senere tidspunkt, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødte medlem kan dog højst stemme med en fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller anmodning herom fremkommer fra 1/5 af medlemmerne.


7. Beslutninger

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne eller til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.


8. Kontingent

For medlemskab af foreningen betales et kontingent. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for stiftelsesåret, herefter fastsættes kontingentet af generalforsamlingen på baggrund af bestyrelsens indstilling.

Kontingentet dækker et kalenderår ad gangen.


9. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


10. Regnskab og revision

Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.


11. Ophør

Ved foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter Advokatrådets nærmere bestemmelse.

Bliver foreningens medlemstal under 10 medlemmer opløses foreningen ved bestyrelsesbeslutning.

 

12. Ikrafttræden

Ændring af vedtægterne træder i kraft fra vedtagelse på generalforsamlingen den 31. marts 2011.

Sidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed